DYSKRETNA PACZKA
WYSYŁKA OD 15 ZŁ
30 DNI NA ZWROT
0,0zł (szt)

  Regulamin sklepu internetowego loris.pl

  §1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Sklep internetowy sklep.loris.pl prowadzony jest przez firmę WEBMEDIA wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON: 241834709, NIP: 6262741634
  2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

  §2 DEFINICJE
  1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu loris.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
  2. Przedsiębiorca - WEBMEDIA, z siedzibą: ul. Andrzeja 9, 40-061 Katowice wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON: 241834709, NIP: 6262741634
  3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem sklep.loris.pl

  §3 KONTAKT
  1. Adres poczty elektronicznej: loris@loris.pl
  2. Numer telefonu: 661-899-523
  3. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

  §4 INFORMACJE WSTĘPNE
  1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
  3. Wszystkie towary zaprezentowane na stronach Sklepu są nowe i fabrycznie zapakowane.
  4. Każdy oferowany towar posiadamy fizycznie w magazynach (z wyjątkiem specjalnie oznaczonych produktów na zamówienie).

  §5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
  2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
   • Przelew (przedpłata na konto bankowe, płatności elektroniczne)
    Konto: PKO BP 92 1020 2368 0000 2402 0460 2910
    Kod BIC (Swift): BPKOPLPW (w przypadku przelewów zagranicznych)
   • Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego CashBill S.A.
   • Przy odbiorze (za pobraniem)
  3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
  4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

  §6 DOSTAWA
  1. Zamówiony przez Państwa towar dostarczamy w opakowaniach nie sugerujących zawartości przesyłki.
  2. Paczki są odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami, bez zewnętrznych napisów.
  3. Na etykietach adresowych widnieje nazwa firmy bez adresu sklepu internetowego.
  4. Wszystkie zamówienia realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera oraz Paczkomatów.
  5. Czas realizacji zamówienia wynosi 24 godziny w dni robocze. W przypadku przedpłaty czas liczony jest od daty potwierdzenia wpłynięcia należności.
  6. W przypadku gdy czas realizacji ulegnie przedłużeniu, klient zostanie o tym powiadomiony.
  7. Gwarantowany czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi 2 dni robocze.
  8. Kurier w znakomitej większości przypadków dostarczy zamówiony towar następnego dnia.
  9. Przesyłka wysłana do paczkomatu winna być na miejscu w ciągu dwóch dni roboczych.
  10. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

  §7 KONTO KLIENTA
  1. Każdy klient ma możliwość monitorowania przebiegu każdego złożonego zamówienia (status zamówienia, status transakcji) - link do zamówienia wysyłany jest emailem.
  2. O każdej zmianie statusu zamówienia klient zostanie poinformowany na podany adres email.

  §8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. Skutki odstąpienia od umowy:
   • w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
   • zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
   • Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
   • Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
   • odsyłany towar nie może zostać wysłany przesyłką pobraniową;
   • odsyłany towar nie może nosić śladów używania lub być zniszczony;
   • do odsyłanego towaru Konsument powinien dołączyć otrzymany dokument sprzedaży a także krótką informację dotyczącą zwrotu i preferowanym sposobie jego rozpatrzenia (wymiana, zwrot kosztów);
   • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
   • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  6. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  §9 REKLAMACJA i GWARANCJA
  1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
  3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
  4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
  5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
  6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 Regulaminu.
  7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

  §10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
   • mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
   • pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

  §11 DANE OSOBOWE

  $11a. Ochrona danych osobowych
 • Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie - w tym celu należy wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.
 • KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).
 • §12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
  2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.